Dựng phim

Dựng thành phẩm từ những sản phẩm của bộ phận douga, background, 3d .....